یو اس دی کوین

USDC USDC

Ethereum Ethereum: 0xa0b8...606eb48 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
Solana Solana: EPjFWd...wyTDt1v EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v
Algorand Algorand: 315667...1566704 31566704
BNB Smart Chain (BEP20) BNB Smart Chain (BEP20): 0x8ac7...2cd580d 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
Fantom Fantom: 0x0406...35D5B75 0x04068DA6C83AFCFA0e13ba15A6696662335D5B75
Gnosis Chain Gnosis Chain: 0xDDAf...0fb7A83 0xDDAfbb505ad214D7b80b1f830fcCc89B60fb7A83
Viction Viction: 0xcca4...3bcfdf0 0xcca4e6302510d555b654b3eab9c0fcb223bcfdf0
KCC KCC: 0x980a...d3c3430 0x980a5afef3d17ad98635f6c5aebcbaeded3c3430
Moonriver Moonriver: 0xe3f5...1a0ad7d 0xe3f5a90f9cb311505cd691a46596599aa1a0ad7d
Avalanche C-Chain Avalanche C-Chain: 0xB97E...9c48a6E 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E
Arbitrum Arbitrum: 0xaf88...68e5831 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831
Velas Velas: 0xe2c1...2a58993 0xe2c120f188ebd5389f71cf4d9c16d05b62a58993
Cronos Cronos: 0xc212...BfF0c59 0xc21223249CA28397B4B6541dfFaEcC539BfF0c59
Harmony Harmony: 0x9854...e9dfab4 0x985458e523db3d53125813ed68c274899e9dfab4
Secret Secret: secret...p7q0urv secret1h6z05y90gwm4sqxzhz4pkyp36cna9xtp7q0urv
Tron20 Tron20: TEkxiT...966rdz8 TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8
Boba Network Boba Network: 0x66a2...890FBbc 0x66a2A913e447d6b4BF33EFbec43aAeF87890FBbc
Elrond Elrond: USDC-c...-c76f1f USDC-c76f1f
Ronin Ronin: 0x0b70...f808adc 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc
Terra Classic Terra Classic: terra1...ulhkz7w terra1pvel56a2hs93yd429pzv9zp5aptcjg5ulhkz7w
Telos Telos: 0x8D97...0C3611b 0x8D97Cea50351Fb4329d591682b148D43a0C3611b
Moonbeam Moonbeam: 0x818e...6d6dc0b 0x818ec0a7fe18ff94269904fced6ae3dae6d6dc0b
Aurora Aurora: 0xb12b...fc40802 0xb12bfca5a55806aaf64e99521918a4bf0fc40802
Metis Andromeda Metis Andromeda: 0xea32...dcc1a21 0xea32a96608495e54156ae48931a7c20f0dcc1a21
Fuse Fuse: 0x620f...7ad13f5 0x620fd5fa44be6af63715ef4e65ddfa0387ad13f5
Oasis Network Oasis Network: 0x81EC...585FE9c 0x81ECac0D6Be0550A00FF064a4f9dd2400585FE9c
Avalanche DFK Avalanche DFK: 0x3ad9...5c3803a 0x3ad9dfe640e1a9cc1d9b0948620820d975c3803a
Elastos Elastos: 0xA06b...8a8C141 0xA06be0F5950781cE28D965E5EFc6996e88a8C141
OKExChain OKExChain: 0xc946...3eaaf85 0xc946daf81b08146b1c7a8da2a851ddf2b3eaaf85
IoTex IoTex: 0x3b2b...aff326c 0x3b2bf2b523f54c4e454f08aa286d03115aff326c
Milkomeda Milkomeda: 0xB44a...59c663C 0xB44a9B6905aF7c801311e8F4E76932ee959c663C
Meter Meter: 0xd86e...8299eb5 0xd86e243fc0007e6226b07c9a50c9d70d78299eb5
Optimism Optimism: 0x0b2C...097Ff85 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85
Near Near: a0b869...ge.near a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.factory.bridge.near
Wanchain Wanchain: 0x52a9...8e2b34b 0x52a9cea01c4cbdd669883e41758b8eb8e8e2b34b
Conflux Conflux: 0x6963...7c44372 0x6963efed0ab40f6c3d7bda44a05dcf1437c44372
Everscale Everscale: 0:c37b...6085bf6 0:c37b3fafca5bf7d3704b081fde7df54f298736ee059bf6d32fac25f5e6085bf6
Osmosis Osmosis: ibc/49...76BA6E4 ibc/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4
Waves Waves: 6XtHjp...jVC5CDJ 6XtHjpXbs9RRJP2Sr9GUyVqzACcby9TkThHXnjVC5CDJ
Bitgert Bitgert: 0x7652...9B39C61 0x765277EebeCA2e31912C9946eAe1021199B39C61
Bitcoin Cash Bitcoin Cash: 0xBcbd...B91Bc26 0xBcbd9990dcEC6a64741ea27BeC0cA8ff6B91Bc26
Dogechain(EVM) Dogechain(EVM): 0x7652...9b39c61 0x765277eebeca2e31912c9946eae1021199b39c61
KardiaChain KardiaChain: 0x7652...9b39c61 0x765277eebeca2e31912c9946eae1021199b39c61
Canto Canto: 0x80b5...B87aDcd 0x80b5a32E4F032B2a058b4F29EC95EEfEEB87aDcd
EthereumPoW EthereumPoW: 0x25de...99cd0db 0x25de68ef588cb0c2c8f3537861e828ae699cd0db
Aptos Aptos: 0xf22b...t::USDC 0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asset::USDC
Tomb Chain Tomb Chain: 0x4200...0000100 0x4200000000000000000000000000000000000100
ThunderCore ThunderCore: 0x22e8...af8A31e 0x22e89898A04eaf43379BeB70bf4E38b1faf8A31e
Evmos Evmos: 0xe469...315b22B 0xe46910336479F254723710D57e7b683F3315b22B
Syscoin Syscoin: 0x2bF9...B65c45c 0x2bF9b864cdc97b08B6D79ad4663e71B8aB65c45c
Energi Energi: 0xffd7...bc1dbcf 0xffd7510ca0a3279c7a5f50018a26c21d5bc1dbcf
Astar Astar: 0x6a2d...a931D98 0x6a2d262D56735DbA19Dd70682B39F6bE9a931D98
SX Network SX Network: 0xe2aa...972ae3e 0xe2aa35c2039bd0ff196a6ef99523cc0d3972ae3e
Wemix Wemix: 0xe3f5...1a0ad7d 0xe3f5a90f9cb311505cd691a46596599aa1a0ad7d
zkSync Era zkSync Era: 0x3355...a83aaf4 0x3355df6d4c9c3035724fd0e3914de96a5a83aaf4
Kava Kava: 0xfa93...9f8a40f 0xfa9343c3897324496a05fc75abed6bac29f8a40f
Polygon zkEVM Polygon zkEVM: 0xa8ce...bbbc035 0xa8ce8aee21bc2a48a5ef670afcc9274c7bbbc035
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph: 0.0.45....456858 0.0.456858
Sui Network Sui Network: 0x5d4b...n::COIN 0x5d4b302506645c37ff133b98c4b50a5ae14841659738d6d733d59d0d217a93bf::coin::COIN
PulseChain PulseChain: 0x15d3...10b1f07 0x15d38573d2feeb82e7ad5187ab8c1d52810b1f07
Godwoken Godwoken: 0x1861...e351c33 0x186181e225dc1ad85a4a94164232bd261e351c33
Neon EVM Neon EVM: 0xea6b...4f7ffb9 0xea6b04272f9f62f997f666f07d3a974134f7ffb9
Starknet Starknet: 0x53c9...cf368a8 0x53c91253bc9682c04929ca02ed00b3e423f6710d2ee7e0d5ebb06f3ecf368a8
Polygon Polygon: 0x3c49...d5c3359 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
Base Base: 0x8335...dA02913 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913
Core Core: 0xa415...cbDeca9 0xa4151B2B3e269645181dCcF2D426cE75fcbDeca9
Mantle Mantle: 0x09bc...90d0df9 0x09bc4e0d864854c6afb6eb9a9cdf58ac190d0df9
Celo Celo: 0xcebA...B32118C 0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C
Injective Injective: peggy0...606eb48 peggy0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48

1.0000 $

% 0.01

59,448 تومان

برابر با 0.00001594 بیت‌کوین

$1.000 max
$0.9996 min
ارزش بازار
ارزش کل توکن‌ها یا کوین‌های استخراج شده ضرب‌ در قیمت نقدی آن
28,997,921,923 $
ارزش بازار رقیق شده
ارزش بازار رقیق شده یا FDV: ارزش تمام توکن‌ها با قیمت فعلی
28,997,921,923 $
حجم معامله
میزان معامله در 24 ساعت گذشته
5,554,840,859 $
عرضه درگردش
کوین‌هایی که در بازار در گردش و دست معامله‌گران هستن
28,998,515,969 $
حداکثر عرضه
--
عرضه کل
28,998,515,969

USD Coin با نماد اختصاری USDC چیست؟

یو اس دی کوین نوعی از استیبل کوین است که ادعا می‌کند مقیاس ارزشی معادل 1:1 دلار آمریکا دارد و توسط دارایی‌هایی همچون دلار آمریکا، طلا یا سایر ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌شود. هر USDC در گردش باید پشتوانه‌ای معادل یک دلار آمریکا داشته باشد و نکته جالب در مورد این رمز ارز این است که هر زمان کاربری تراکنشی مبنی بر خرید یا فروش آن داشته باشد؛ یا به عبارت دیگر هر زمان که توکن جدیدی ایجاد شود و یا بسوزد، به موجودی ذخیره دلاری آن اضافه یا از آن کسر می‌گردد.

برخلاف رمز ارزهایی مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH)، یک استیبل کوین، همانطور که از نامش پیداست، همواره ارزشی واحد دارد، که سبب می‌شود اعتبار بیشتری میان مردم داشته باشد. استیبل کوین‌هایی همچون USDC برای عملکرد پروتکل DeFi (مالی غیرمتمرکز) ضروری هستند. رمز ارز USD Coin در سال 2018 راه‌اندازی شده و بر بستر بلاک چین اتریوم فعالیت می‌کند. این ارز در حال حاضر از نظر حجم معاملات در رده دوم استیبل کوین ها قرار می‌گیرد و 80% معاملات ارزهای دیجیتال متعلق به دو ارز USD Coin و Tether است.

USDC چگونه عمل می‌کند؟

USDC به عنوان دلار دیجیتالی و به منظور استفاده در حوزه ارز دیجیتال ایجاد شده است . از آنجایی که این ارز به دلار آمریکا متصل است مادامی‌که پشتوانه دلاری داشته باشد، می‌توانید به ارزش ثابت آن اعتماد کنید، حتی اگر ارزش سایر ارزهای دیجیتال در نوسان باشد ارزش USD Coin ثابت می‌ماند.

تفاوت یو اس دی کوین با سایر استیبل‌ کوین‌ها در چیست؟

USDC یک استیبل کوین است که توسط کمپانی Circle صادر می‌شود. Circle و Coinbase نهاد حاکم برای USDC هستند. از جمله تفاوت‌های USDC و سایر استیبل کوین‌ها این است که، طبق سایت Circle، «ذخایر USDC در اختیار موسسات مالی پیشرو ایالات متحده، از جمله BlackRock و Bank of New York Mellon قرار دارد و همچنین به عنوان پشتوانه پول نقد در موسسات مالی و خزانه داری ایالات متحده نزد متولیان شخص ثالث نگهداری می‌شود.» USDC سه تفاوت کلی با سایر استیبل کوین ها دارد:

  • USDC این استیبل کوین عملکرد بسیار شفافی درباره قوانین و تدابیر امنیتی احتمالی آینده داشته است.
  • این استیبل کوین به طور کامل توسط ارزهای فیات پشتیبانی می‌شود.
  • سازمان نظارت بر انتقال پول ایالات متحده صدور USDC را کنترل می‌کند.

بسیاری از موسسات تحت نظارت به دلیل فقدان مقررات و امنیت در بازار ارز دیجیتال برای ورود به آن شک داشتند. از آنجایی که USDC به طور کامل توسط پول نقد و خزانه‌داری ایالات متحده پشتیبانی می‌شود، یک موسسه مالی می‌تواند آن را بدون ترس از نوسان نگه دارد. این یک گام مهم رو به جلو برای بازار کریپتو است، زیرا به موسسات تحت نظارت اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی در مورد ریسک نوسان، شروع به ارائه محصولات ارز دیجیتال کنند.

خالق یو اس دی کوین کیست؟

در سال 2004، رایان فوگر USD CoinPay را تأسیس کرد؛ یک شرکت فناوری مالی با هدف ایجاد شبکه پرداخت همتا به همتا. به طور جداگانه، در سال 2011، تیمی از جانب جد مک کالب (Jed McCaleb)، توسعه یک شبکه اجماع جدید برای ارزهای دیجیتال را آغاز کردند که در نهایت به USDC Ledger تبدیل شد. بعداً کریس لارسن، دیوید شوارتز و آرتور بریتو به پروژه ملحق شدند و در سال 2012 مک‌کالب و لارسن در پروژه‌ی USD CoinPay به رایان ملحق شدند. پس از مدتی، رایان پروژه را به McCaleb و Larsen سپرد و در سپتامبر 2012 آن‌ها Opencoin را تأسیس کردند که در سال 2013، این نام به آزمایشگاه‌های یو اس دی کوین (USD Coin Labs) تغییر کرد.

چه مقدار یو اس دی کوین وجود دارد؟ امنیت یو اس دی کوین چگونه تامین می‌شود؟

در حال حاضر بیش از 49 میلیارد واحد از این رمز ارز در دسترس و استخراج شده است. یو اس دی کوین در عرضه کل محدودیت دارد و نمی‌تواند از سقف 100 میلیارد واحد عبور کند. یو اس دی کوین به جای استفاده از استخراج بلاک چین، از مکانیسم اجماع از طریق گروهی از سرورهای متعلق به بانک‌ها، برای تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کند. تراکنش‌های یو اس دی کوین نسبت به بیت کوین انرژی کمتری مصرف می‌کنند، در چند ثانیه تایید می‌شوند و هزینه بسیار کمی دارند. در حالی که تراکنش‌های بیت کوین انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، تایید آن زمان بیشتری می‌برد و شامل هزینه‌های تراکنش بالاتر است.

مزایای خرید USDC چیست؟

USDC ثبات قیمتی دارد و این سبب می‌شود که کاربر همواره از این‌که ارزش رمز ارزش حفظ می‌شود اطمینان دارد. از طرفی شرکت بزرگی همچون کوین بیس (Coinbase) و سیرکل (Circle) پشتوانه آن است که قطعا ایمنی آن را نسبت به رویدادهای غیر منتظره تا حد زیادی بالا می‌برد. ادعای کوین بیس مبنی بر این‌که توکن به میزانی که صادر می‌شود پشتوانه واقعی دارد درست است و همانطور که پیشتر گفتیم توسط سازمان نظارت بر انتقال پول ایالات متحده تایید شده است. حتی دارندگان و علاقمندان ارز دیجیتال می‌توانند در سراسر دنیا گزارش ماهانه موجودی دلاری این استیبل کوین را مشاهده کنند.

نحوه نگهداری از استیبل کوین USDC

USDC مانند بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال بر بستر اتریوم ایجاد شده است و از استاندارد ERC20 پیروی می‌کند. کیف پول‌های بسیاری هستند که از این استاندارد حمایت می‌کنند، اما بهترین کیف پول غیر حضانتی برای این رمز ارز Trustwallet و Metamask هستند. علاوه بر کیف پول‌های حضانتی، کیف پول‌های دیگری تحت عنوان غیر حضانتی هستند که کاربر ضامن نگهداری و کنترل صد در صدی دارایی‌های خود نیست. این نوع کیف پول‌ها عموما صرافی‌های متمرکز هستند. USDC به عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا در صرافی‌های بزرگ مانند Coinbase، Kraken، Binance، Poloniex و Gemini استفاده شده است. اما بزرگترین حامی‌USDC صرافی کوین بیس است که خود ایجاد کننده این توکن بوده است. علاوه بر این موارد، صرافی بیدارز نیز در ایران از این ارز برای انجام معاملات و همچنین نگهداری از آن پشتیبانی می‌کند.

(تومان) IRT
(یو اس دی کوین) USDC
اشتراک در
اطلاع از
guest
وضعیت بازار
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها