نرخ ارزهای دیجیتال در بازارهای جهانی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۲۰:۱۱:۰۲
نوع ارز آخرین قیمت جهانی (دلار) درصد تغییر یک ساعت گذشته درصد تغییر ۲۴ ساعت گذشته درصد تغییر ۷ روز گذشته
۲۳۴۰۷٫۶ $ افزایش قیمت ۱٫۶۹۳ افزایش قیمت ۱٫۱۹۴ افزایش قیمت ۲٫۳۸۹
۱۶۲۴٫۵۶ $ افزایش قیمت ۲٫۹۵۲ افزایش قیمت ۱٫۷۵۵ افزایش قیمت ۳٫۱۵۷
۰٫۴۱۰۵ $ افزایش قیمت ۱٫۸۳۷ کاهش قیمت -۰٫۲۱۵ کاهش قیمت -۰٫۷۷۰
۱۳۴٫۱ $ افزایش قیمت ۲٫۰۱۰ کاهش قیمت -۰٫۳۱۷ افزایش قیمت ۳٫۰۰۱
۹۸٫۲ $ افزایش قیمت ۳٫۶۵۰ افزایش قیمت ۴٫۳۲۰ افزایش قیمت ۱۱٫۰۲۷
۰٫۳۹۰۹۰۴ $ افزایش قیمت ۲٫۹۱۷ کاهش قیمت -۰٫۶۱۳ افزایش قیمت ۷٫۵۵۰
۰٫۰۹۱۲ $ افزایش قیمت ۲٫۵۰۴ کاهش قیمت -۰٫۳۸۶ کاهش قیمت -۰٫۴۱۶
ارز دیجیتال ایوتا IOTA MIOTA
۰٫۲۲۷۹۸۳ $ افزایش قیمت ۴٫۳۷۲ کاهش قیمت -۰٫۰۷۰ افزایش قیمت ۲٫۵۰۶
۰٫۰۶۲۸۳۵۳ $ افزایش قیمت ۱٫۲۷۲ افزایش قیمت ۰٫۷۶۵ افزایش قیمت ۲٫۲۸۵
۸٫۲ $ افزایش قیمت ۳٫۳۶۷ افزایش قیمت ۰٫۱۶۹ افزایش قیمت ۴٫۲۲۹
۱۷۸٫۰۴۴ $ افزایش قیمت ۲٫۱۰۴ کاهش قیمت -۰٫۰۶۶ افزایش قیمت ۲٫۸۲۲
۶۱٫۱۳ $ افزایش قیمت ۳٫۱۱۶ افزایش قیمت ۲٫۰۸۲ افزایش قیمت ۲۱٫۵۷۷
۰٫۰۳۸۲۴۹۴ $ افزایش قیمت ۳٫۹۱۲ افزایش قیمت ۳٫۵۶۷ افزایش قیمت ۱٫۹۹۶
۱ $ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۱۲۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰
۰٫۰۲۳۹۳ $ افزایش قیمت ۶٫۴۸۷ افزایش قیمت ۳٫۰۱۲ افزایش قیمت ۷٫۱۱۱
۲۲٫۰۳ $ افزایش قیمت ۳٫۲۵۴ افزایش قیمت ۰٫۷۵۲ افزایش قیمت ۲٫۸۰۳
۴٫۱۵۲۸E-۵ $ افزایش قیمت ۰٫۸۵۵ افزایش قیمت ۱۳٫۶۱۳ افزایش قیمت ۵٫۹۸۸
۴۶٫۳ $ افزایش قیمت ۳٫۱۶۳ افزایش قیمت ۱٫۳۳۶ افزایش قیمت ۳٫۱۵۲
۲٫۶۸۶۰۴ $ افزایش قیمت ۳٫۸۴۸ کاهش قیمت -۱٫۳۷۴ افزایش قیمت ۶٫۱۴۶
۰٫۲۱۶۵ $ افزایش قیمت ۳٫۷۱۰ افزایش قیمت ۴٫۲۷۷ کاهش قیمت -۱٫۵۴۲
۱٫۴۲۱۳ $ افزایش قیمت ۴٫۳۴۲ افزایش قیمت ۰٫۳۶۱ افزایش قیمت ۰٫۲۵۴
۰٫۹۴۰۱۲۹ $ افزایش قیمت ۲٫۳۷۸ افزایش قیمت ۲٫۳۳۳ افزایش قیمت ۲٫۳۸۶
۰٫۰۲۸۰۱ $ افزایش قیمت ۴٫۱۰۶ افزایش قیمت ۲٫۶۲۴ افزایش قیمت ۲٫۰۵۰
۱۶٫۴۹۳ $ افزایش قیمت ۲٫۲۳۹ افزایش قیمت ۰٫۱۵۱ افزایش قیمت ۲٫۷۵۹
۰٫۰۷۳۹۷۱۵ $ افزایش قیمت ۱٫۰۴۷ کاهش قیمت -۰٫۲۰۳ کاهش قیمت -۲٫۱۵۷
۰٫۰۰۳۰۷۲۲۳ $ افزایش قیمت ۱٫۲۵۴ کاهش قیمت -۰٫۴۰۱ افزایش قیمت ۱٫۸۷۶
۰٫۱۹۱۸۴۷ $ افزایش قیمت ۱٫۶۷۸ افزایش قیمت ۰٫۵۲۱ کاهش قیمت -۱٫۴۵۷
۰٫۲۰۸۷ $ افزایش قیمت ۳٫۴۰۳ افزایش قیمت ۰٫۳۲۳ افزایش قیمت ۳٫۳۷۹
۰٫۰۹۲۶۶۵۱ $ افزایش قیمت ۳٫۱۸۲ کاهش قیمت -۴٫۶۳۸ افزایش قیمت ۸٫۰۴۵
۰٫۲۶۷۷۰۹ $ افزایش قیمت ۲٫۰۴۵ افزایش قیمت ۱٫۷۵۲ افزایش قیمت ۳٫۰۳۴
۳۱۵٫۶۹۸ $ افزایش قیمت ۲٫۱۶۴ افزایش قیمت ۰٫۷۰۲ افزایش قیمت ۳٫۸۷۱
۰٫۹۹۹۹ $ افزایش قیمت ۰٫۰۳۸ افزایش قیمت ۰٫۰۴۲ افزایش قیمت ۰٫۰۱۴
۸۶٫۲ $ افزایش قیمت ۴٫۷۴۶ افزایش قیمت ۳٫۵۰۲ افزایش قیمت ۱٫۸۳۲
۱٫۰۱۸۹ $ افزایش قیمت ۰٫۰۴۰ افزایش قیمت ۰٫۰۸۰ کاهش قیمت -۰٫۰۰۴
۶٫۳۶۰۶۴ $ افزایش قیمت ۳٫۴۹۰ افزایش قیمت ۰٫۹۱۲ افزایش قیمت ۱٫۲۰۴
۱٫۱۵۳۱ $ افزایش قیمت ۴٫۹۷۰ افزایش قیمت ۲٫۵۹۰ افزایش قیمت ۱۷٫۸۸۹
۷٫۰۶۲ $ افزایش قیمت ۳٫۶۰۷ افزایش قیمت ۰٫۱۵۶ افزایش قیمت ۲٫۹۸۲
۰٫۰۷۸۸۹۵ $ افزایش قیمت ۲٫۱۲۲ کاهش قیمت -۰٫۳۳۹ کاهش قیمت -۲٫۵۹۳
۲٫۳۷۱۶۹ $ افزایش قیمت ۶٫۳۷۶ افزایش قیمت ۰٫۹۳۰ کاهش قیمت -۳٫۴۷۷
۶٫۶۵ $ افزایش قیمت ۳٫۵۰۰ افزایش قیمت ۰٫۵۲۷ افزایش قیمت ۲٫۶۶۸
۱۴٫۶۹۷۵ $ افزایش قیمت ۲٫۹۴۸ افزایش قیمت ۹٫۳۷۴ افزایش قیمت ۱۰٫۷۶۳
۰٫۵۶۲۸ $ افزایش قیمت ۹٫۴۸۵ افزایش قیمت ۲٫۹۹۸ افزایش قیمت ۴۰٫۸۷۴
۱٫۴۳۲۲ $ افزایش قیمت ۲٫۷۵۴ کاهش قیمت -۱٫۲۶۷ کاهش قیمت -۲٫۷۸۳
۰٫۷۵۶۴ $ افزایش قیمت ۴٫۵۲۷ افزایش قیمت ۰٫۵۸۵ افزایش قیمت ۱۱٫۵۷۷
۱۰٫۹۴ $ افزایش قیمت ۴٫۱۳۴ کاهش قیمت -۰٫۱۵۵ کاهش قیمت -۴٫۷۷۴
۰٫۷۳۵۳ $ افزایش قیمت ۴٫۸۱۴ افزایش قیمت ۰٫۱۷۷ کاهش قیمت -۱٫۶۴۸
۵٫۵۳ $ افزایش قیمت ۵٫۴۱۲ افزایش قیمت ۳٫۷۶۴ کاهش قیمت -۰٫۳۸۲
۱٫۰۷۲۹۳ $ افزایش قیمت ۳٫۷۶۶ افزایش قیمت ۰٫۲۱۷ کاهش قیمت -۱٫۰۹۸
۴٫۰۵۵۴۹ $ افزایش قیمت ۲٫۲۰۷ کاهش قیمت -۰٫۳۴۵ افزایش قیمت ۳٫۷۹۵
۱٫۰۰۰۷۶ $ کاهش قیمت -۰٫۰۱۸ افزایش قیمت ۰٫۰۳۲ افزایش قیمت ۰٫۰۴۲
۲۴٫۴۴ $ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ کاهش قیمت -۰٫۹۲۰
۱٫۱۸۵۱۶E-۵ $ افزایش قیمت ۲٫۴۶۳ کاهش قیمت -۰٫۶۲۰ افزایش قیمت ۳٫۵۶۷
۲۰٫۲۰۹۴ $ افزایش قیمت ۵٫۲۹۵ افزایش قیمت ۰٫۸۷۸ افزایش قیمت ۱۴٫۳۵۷
۰٫۲۴۶۸۲۳ $ افزایش قیمت ۴٫۲۷۸ افزایش قیمت ۱٫۱۳۳ افزایش قیمت ۳٫۱۱۹
۱٫۰۰۰۳۲E-۱۰ $ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۸
۰٫۱۳۵۹۱۷ $ افزایش قیمت ۳٫۵۰۰ افزایش قیمت ۱٫۲۳۹ کاهش قیمت -۰٫۳۰۵
۰٫۰۰۰۱۷۰۶۶۹ $ افزایش قیمت ۲٫۳۳۲ کاهش قیمت -۰٫۷۲۶ کاهش قیمت -۰٫۵۱۷
۱٫۰۴۲۴ $ افزایش قیمت ۴٫۳۹۱ افزایش قیمت ۱٫۰۹۲ افزایش قیمت ۱٫۶۹۶
۰٫۰۰۲۳۹۳۸ $ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۲٫۴۳۰
۰٫۰۹۰۲ $ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ کاهش قیمت -۰٫۰۰۵
۱۹۱۳٫۱۸ $ افزایش قیمت ۰٫۵۳۱ افزایش قیمت ۰٫۵۰۱ کاهش قیمت -۰٫۰۳۱
۰٫۴۶۳۱۶۲ $ افزایش قیمت ۵٫۵۴۵ افزایش قیمت ۳٫۴۹۸ افزایش قیمت ۱۲٫۴۰۸
۰٫۵۶۱۳ $ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۲۷٫۸۱۰
۰٫۹۴۳۶۳۳ $ افزایش قیمت ۳٫۷۱۴ کاهش قیمت -۲٫۸۹۲ کاهش قیمت -۴٫۲۸۷
۱٫۶۶۹۶ $ افزایش قیمت ۲٫۱۴۴ کاهش قیمت -۰٫۷۷۶ افزایش قیمت ۱۲٫۲۲۰
۰٫۵۱۶۸۱۹ $ افزایش قیمت ۲٫۹۱۸ افزایش قیمت ۰٫۰۸۶ کاهش قیمت -۱٫۵۳۳
۲٫۰۸۶۸ $ افزایش قیمت ۴٫۳۳۲ کاهش قیمت -۰٫۲۲۲ کاهش قیمت -۱٫۸۱۱
۷۴۲۹٫۶ $ افزایش قیمت ۳٫۸۸۰ افزایش قیمت ۱٫۴۹۸ افزایش قیمت ۰٫۲۸۳
۰٫۰۵۵۱۵۹۹ $ افزایش قیمت ۶٫۲۷۲ افزایش قیمت ۰٫۷۹۵ افزایش قیمت ۱۳٫۴۸۰
۰٫۰۲۹۵۲۴۸ $ افزایش قیمت ۴٫۸۳۳ افزایش قیمت ۲٫۴۸۶ افزایش قیمت ۰٫۹۹۹
۰٫۰۰۸۴۷۳۳۲ $ کاهش قیمت -۰٫۴۹۵ کاهش قیمت -۰٫۰۱۸ کاهش قیمت -۰٫۴۰۱
۰٫۰۰۹۵۷۲۰۳ $ افزایش قیمت ۳٫۲۵۲ افزایش قیمت ۰٫۱۳۸ کاهش قیمت -۶٫۸۸۳
۱۱٫۱۸۵۳ $ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۰٫۰۰۰ افزایش قیمت ۱٫۶۵۸
۰٫۳۸۲۹۰۳ $ افزایش قیمت ۳٫۱۲۸ افزایش قیمت ۵٫۲۵۹ افزایش قیمت ۸٫۹۲۳
۰٫۰۱۰۵۳۳۳ $ افزایش قیمت ۴٫۹۰۹ افزایش قیمت ۰٫۲۵۴ افزایش قیمت ۰٫۹۶۸
۶٫۸۸۲۶۵E-۵ $ کاهش قیمت -۰٫۰۰۱ افزایش قیمت ۰٫۵۸۴ افزایش قیمت ۳٫۴۶۶
۱٫۲۶۹۶ $ افزایش قیمت ۴٫۳۷۷ افزایش قیمت ۰٫۰۷۶ کاهش قیمت -۰٫۸۸۸
۰٫۸۶۱ $ کاهش قیمت -۱٫۴۷۳ افزایش قیمت ۰٫۶۴۵ افزایش قیمت ۲۳٫۶۵۷
ارز دیجیتال بیبی دوج Baby Doge BabyDoge
۱٫۷۵۶۴۶E-۹ $ افزایش قیمت ۰٫۰۶۴ افزایش قیمت ۱٫۳۸۲ کاهش قیمت -۶۵٫۵۸۵
۱٫۸۱۱۷۵ $ افزایش قیمت ۴٫۵۴۷ افزایش قیمت ۰٫۴۷۲ افزایش قیمت ۱۵٫۶۲۴
۹٫۷۴۱۱۷E-۱۷ $ افزایش قیمت ۱٫۹۲۷ افزایش قیمت ۰٫۸۷۲ کاهش قیمت -۷۴٫۳۴۹
۰٫۰۳۶۳۰۲۳ $ افزایش قیمت ۳٫۹۵۶ افزایش قیمت ۱٫۶۲۵ افزایش قیمت ۳٫۳۹۲

اپلیکیشن بیدارز

با اپلیکیشن بیدارز، نهایت امنیت و راحتی در معاملات را بر روی گوشی هوشمند خود تجربه کنید. اپلیکیشن بیدارز با به‌روزترین زبان‌‌های برنامه‌نویسی مخصوص گوشی‌های اندروید و iOS طراحی شده و کاربران محترم می‌توانند از تمامی امکانات آن بر روی هر گوشی هوشمند استفاده نمایند.

دانلود اپلیکیشن اندروید و آی او اس بیدارز